Naan – €1.50
Garlic Naan – €2.50
Garlic & Coriander Naan – €2.50
Garlic, Onion & Coriander Naan – €2.75
Peshwari Naan – €2.75
Keema Naan – €2.75
Cheese & Chilli Naan – €2.75
Chicken Tikka Naan – €3.25
Cheese Naan – €2.75
Steamed Rice – €2.00
Pilau Rice – €2.25
Kashmiri Rice – €3.00
Lemon Rice – €2.75
Egg Fried Rice – €2.75
Mushroom Fried Rice – €2.75
Vegetable Rice – €3.25